Výpis z Prevádzkového poriadku 50 m športovej strelnice v kombinácii so strelnicou IPSC „KONDOR“

1. Identifikačné údaje

1.1. Umiestnenie strelnice: 50 m malokalibrová (guľová) strelnica a 5 stage strelnice IPSC sa nachádzajú l km južne vzdušnou čiarou od obce Malý Šariš na parcele č. 15703/1,400 m od centrálneho smetiska mesta Prešov, pod lokalitou Úboč – v priestore historicky nazývanom Hed’meg, v blízkosti prevádzkovaných poľovníckych strelníc. Prístup je od štátnej cesty Prešov – Cemjata (Margecany) odbočením vpravo na cestu k smetisku a následne odbočením vľavo cez udržiavanú poľnú cestu.

1.2. Prenajímateľom parcely a prevádzkovateľom strelnice je Kombat Klub Kondor, Stócklová 7, 085 01 Bardejov.

1.3. Správca (správcovia) strelnice sú zapísaní na príslušnom policajnom útvare.

1.4. Riadiaci streľby sa pri výcviku môže určovať aj z radov strelcov. Výcvik v streľbe môžu vykonávať aj osoby bez príslušného oprávnenia resp. bez zbrojného preukazu jedine pod vedením zodpovednej osoby – inštruktora.Riadiaci a inštruktor streľby musia spínať kvalifikačné predpoklady a záruky k bezpečnej prevádzke strelnice. Správcom strelnice, riadiacim streľby a inštruktorom streľby môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom zbrojného preukazu niektorej zo skupín A,B,C,D, E.

1.5. Pri výcviku ozbrojených zložiek je riadiacim streľby inštruktor, ktorý zodpovedá za bezpečné vykonanie stanovených streleckých situácii.

1.6. Pri súťažiach v praktickej a situačnej streľbe sa postupuje podľa príslušných pravidiel.

2. Prevádzka strelnice

2.1. Prevádzkovať strelnicu je povolené denne a to od 8,00 hod. až do zotmenia. Výnimkou sú schválené nočné streľby príslušníkov PZ.

2.2. Prevádzkovateľ a v jeho mene poučený organizátor (riadiaci streľby, inštruktor) je povinný počas celej doby streľby zabezpečiť:
– vyvesenie červenej zástavy o rozmeroch 50 cm x 50 cm na viditeľnom mieste
– vizuálne monitorovanie výstrelného priestoru, zvlášť pri streľbách mimo palebnej čiary
-dodržiavanie bezpečnostných podmienok stanovených v znaleckom posudku a v tomto prevádzkovom poriadku.
Je zakázané prevádzkovať strelnice za zníženej viditeľnosti!

2.3. V streleckom areáli je zakázané strieľať súčasne na 50 m strelnici a na niektorom stage.

2.4. Pri výcviku členov SAPS a ŠSS (slovenskej asociácie praktickej streľby, slovenskej asociácie športovej situačnej streľby) a príslušníkov ozbrojených zložiek pri streľbe mimo palebnej čiary, sa môžu využívať priestory strelnice IPSC. Podmienkou je dodržanie krajných smerov streľby do priestoru záchytných valov a záchytnej steny! Za stavbu streleckých situácii podľa príslušných osnov (stanov, pravidiel) zodpovedá inštruktor resp. riadiaci streľby.

4. Vymedzenie zbraní a streliva povolených na streľbu

4.1. Na strelnici „KONDOR“ je dovolené používať tieto zbrane a strelivo:

4.1.2. Strelnica 50 m
– krátke palné zbrane vo vymedzenom priestore do 25 m pred záchytnou stenou (pred streleckými stanoviská na stage č. 3,4,5)
– dlhé malokalibrové zbrane – malokalibrovky
– krátke a dlhé palné zbrane nabíjané ústím a ich repliky samonabíjacie guľovnice používané SZVvZ (Slovenský zväz vojakov v zálohe)
– brokovnice používané SAPS a ŠSS – pred stage č. 3,4,5
– ručné vrhače a brokovnice vo výzbroji ozbrojených zložiek
– samočinné zbrane – samopaly vz. 61

– strelivo pre povolené krátke a dlhé palné zbrane v súlade s platným zákonom o zbraniach a strelive
– strelivo využívajúce čierny prach
– pre samonabíjacie guľovnice používané SZVvZ len redukované strelivo!
– strelivo do mechanických zbraní

4.1.3. Strelnica IPSC – 5 STAGE
– krátke palné zbrane – pištole a revolvery vo výzbroji SAPS, ŠSS, ozbrojených zložiek na stage č. 1-5
– dlhé palné zbrane SAPS, ŠSS v priestore č. 3,4,5: guľovnicu IPSC (7,62 x 39), brokovnicu do kal. 12

– s celoplášťovou, olovenou, poteflónovanou strelou – pre krátke zbrane
– brokové strelivo s hromadnou strelou (broky do 3,5 mm), výnimočne s jednotnou strelou,
– pre guľovnicu IPSC len redukované strelivo!
– strelivo používané ozbrojenými zložkami

4.2. Všetky zbrane musia byť v bezchybnom technickom stave, ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Zbrane v súkromnej držbe musia byť označené platnou overovacou značkou a riadne evidované v platnom doklade

4.3. Je prísne zakázané na strelnici používať iné zbrane a náboje ako povolené!

4.4. Je prísne zakázané na strelnici strieľať do iných predmetov ako sú predpísané terče!

4.5. Je prísne zakázané na strelnici úmyselne mieriť a strieľať mimo záchytný priestor.

Situačný nákres strelnice „KONDOR“

9. Normatívny súlad

Znalecký posudok a prevádzkový poriadok areálu strelnice „KONDOR** sú vypracované v plnom súlade so Slovenskou technickou normou STN 39 5050 Strelnice pre ručné strelné zbrane a v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. platného od 1.1. 2004.