Členstvo fyzickej osoby vzniká jej prijatím Výkonným výborom a to na základe prihlášky (žiadosti) fyzickej osoby o členstvo zaslanej predsedovi, alebo podpredsedovi a uhradením členského príspevku.
2. Po dobu 1 roka od akceptovania žiadosti o členstvo Výkonným výborom má fyzická osoba postavenie čakateľa na riadne členstvo (ďalej len „čakateľ“). Na čakateľa sa vzťahujú práva a povinnosti určené v stanovách, s výnimkou práva hlasovať na valnom zhromaždení a práva navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu. V prípade, ak Výkonný výbor do vyššie uvedenej lehoty nerozhodne o vylúčení čakateľa, nadobúda čakateľ postavenie člena so všetkými právami a povinnosťami. V priebehu roka čakateľ preukáže vedeniu svojou činnosťou, že jeho riadne členstvo bude prínosom pre a súčasne sa preukáže, že podmienky a pravidlá čakateľovi vyhovujú a sú pre neho akceptovateľné.
3. Podmienkou členstva fyzickej osoby v je záujem uchádzača o riadne členstvo výhradne iba v jednom klube zaoberajúcim sa dynamickou streľbou.
4. Podmienku podľa bodu 3 overuje Výkonný výbor nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe a do Registra právnických osôb v športe.
5. Členommsa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

Sme tím, ktorý spolupracuje so streleckými organizáciami z celého Slovenska, ba i zo zahraničia. Aj keď sa stretávame s elitami amatérskej i profesionálnej streľby, radi privítame medzi nami nové talenty.

V prípade Vášho záujmu nás môžete kontaktovať a my Vám radi zodpovieme Vaše otázky. (Kontaktné údaje nájdete pod sekciou kontakt, alebo kliknutím

Stiahnúť prihlášku